Studnie

Studnie wiercone

Najlepszym rozwiązaniem dla domów jednorodzinnych są studnie wiercone, które ujmują wodę z głębszych warstw wodonośnych. Pokłady wody w tych warstwach są znaczne, a woda jest dobrej jakości.

Sześcioosobowa rodzina zużywa na dobę nie więcej niż 1,5 m3 wody, co nie przekracza wyznaczonych przez prawo maksymalnych wartości poboru wody. Jeśli zapotrzebowanie jest większe lub woda ma być czerpana z większej głębokości, potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne tzw. operat wodnoprawny wykonany przez hydrogeologa lub uprawnionego projektanta

Studnie wiercone według Prawa Wodnego oraz Prawa Górniczego i Geologicznego

Według Prawa Wodnego właściciel gruntu może bez specjalnego zezwolenia ( pozwolenie wodnoprawne) korzystać z wód znajdujących się na jego posesji, jeśli pobór wody nie przekracza 5 m3/dobę, a wydajność pomp czerpiących wodę ze studni nie jest większa niż 0,5 m3/h. Jest to tak zwane zwykłe korzystanie z wody. Głębokość studni wierconej (głębokość odwiertu) nie może przekroczyć 30 m.

 

Według Prawa Górniczego i Geologicznego do wykonania studni wierconej jest konieczne:

  • opracowanie projektu odwiertu studni,
  • zatwierdzenie projektu przez wojewodę (decyzja),
  • wykonanie odwiertu studni,
  • opracowanie wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej odwierconej studni,
  • zatwierdzenie dokumentacji przez właściwy organ administracji geologicznej (decyzja)
  • oraz zarejestrowanie studni, czyli otrzymanie dla niej karty rejestracyjnej

 

Dokumentacja wynikowa decyduje o odpowiednim dobraniu pompy oraz urządzeń do uzdatniania wody. Określa nam trzy podstawowe parametry studni:

  • dopuszczalną wydajność studni,
  • poziom zwierciadła statycznego wody,
  • depresję.

Studnie wiercone to odwierty w ziemi łączące warstwę wodonośną z powierzchniowym systemem ujęcia wody

Przed dokonaniem odwiertu lub wykonaniem studni możemy wykonać projekt oraz wskażemy drogę uzyskania pozwolenia na odwiert, jeśli jest wymagany.